Struktura Základní odborové organizace České rafinerské a.s.

KONFERENCE je nejvyšším orgánem Základní odborové organizace České rafinerské a.s.
Do její výlučné působnosti patří rozhodování o všech zásadních otázkách činnosti organizace.

PŘEDSEDNICTVO základní odborové organizace České rafinerské a.s. je výkonným a statutárním orgánem, který řídí činnost základní organizace mezi konferencemi nebo členskými schůzemi, vystupuje její jménem a vyjadřuje se jménem členů základní organizace. Předsednictvo je čtyřčlenné. Předsedou je uvolněný funkcionář z místa sídla společnosti a místopředsedou je funkcionář z druhé části, který současně vykonává funkci uvolněného Závodního inspektora bezpečnosti práce. Další dva členové jsou neuvolnění, po jednom z každé části.

RADA ODBOROVÝCH DŮVĚRNÍKŮ je tvořena z odborových důvěrníků více pracovišť místně a organizačně souvisejících. Je příslušným odborovým orgánem ve vztahu k hospodářskému vedení na úrovni provozu, oddělení popř. sekce a uplatňuje vůči němu delegovaná práva vyplývající ze zákonů a Kolektivní smlouvy. Jejím jménem jedná její předseda.
Odborový důvěrník je voleným zástupcem odborů na jednotlivých pracovištích.

REVIZOR HOSPODAŘENÍ je voleným kontrolním orgánem, který provádí kontrolu hospodaření s finančními prostředky a ostatním majetkem základní organizace.

BZOP je pověřeným orgánem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Její činnost koordinuje Závodní inspektor bezpečnosti práce.